แลพังงา

5 กรกฎาคม 2017
204   0

คณะทำงานกับนักเรียนแกนนำ(ทิพยวรรณ กลางแถวหลัง-วรรณวิศา ขวาสุด)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…“เด็กนักเรียนโคกหาร กินผัก-ผลไม้ สุขภาพดี ลดภาวะทุพโภชนาการ” สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความเป็นห่วงว่า ประเทศไทยยังมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ เป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลด้านโภชนาการ มิได้หมายถึงขาดแคลนในเรื่องอาหาร เคยไปสำรวจโรงเรียนบ้านโคกหาร หมู่ที่ 2 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบว่า ปี 2558 เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 144 คน อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 22 คน บางคนมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ และมีภาวะอ้วนถึง 4 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 มีการสำรวจอีกครั้งพบว่า เด็กระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ12 คน โดยเป็นเด็กอ้วน 10 คน และพบว่าเด็กนักเรียนมีปัญหากับการกินผักและผลไม้ถึง 60 คน มีเด็กที่ไม่กินผักและผลไม้เลย 10 คน จึงได้สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนิน โครงการ “เด็กโคกหาร กินเป็นเน้นผักและผลไม้” เพื่อชักชวนให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญ เห็นประโยชน์ โดยหันมากินผักและผลไม้ให้มากขึ้น …

(กิจกรรมแปรรูปผัก)

ทิพยวรรณ แซ่ตั้น ครูโรงเรียนบ้านโคกหาร กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้สร้างทีมงาน แกนนำนักเรียน 10 คน ส่วนหนึ่งเป็นแกนนำจากสภานักเรียนที่มีอยู่ มีหน้าที่สำรวจพฤติกรรมการรับประทานอาหารกลางวันของกลุ่มเป้าหมาย ขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.โคกหาร ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้รับรู้ทั้งโรงเรียน …วรรณวิศา ใฝบุญ นักเรียนชั้น ม.3 แกนนำนักเรียนเปิดเผยว่า มีหน้าที่คอยตรวจเช็คการรับประทานอาหารของน้อง ๆ ว่ามีเศษผักเหลือหรือไม่ และมีหน้าที่จัดรายการเสียงตามสายให้ความรู้ ประโยชน์ของผักและผลไม้ตอนพักเที่ยง …ประภัสร์ ชิราพร แม่ครัวโรงอาหารกล่าวว่า เคล็ดลับที่ทำให้เด็กกินผักง่ายขึ้น ด้วยการหั่นผักชิ้นเล็กๆ เมื่อก่อนถ้ามีผักในเมนูจะเหลือมาก ตอนนี้ดีขึ้น ไม่ค่อยมีแล้ว “จากการดำเนินงานดำเนิน โครงการฯ โดยมีระบบการติดตามผลและตรวจเช็คการรับประทานอาหารมื้อกลางวันของนักเรียนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการกำหนดตารางการรับประทานอาหารที่เหมาะสมที่ในช่วงปิดภาคเรียนเมื่อเด็กอยู่บ้าน พบว่ากลุ่มเป้าหมายเกินกว่าร้อยละ 80 หันมารับประทานผักและผลไม้มากขึ้น ถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้นเพื่อที่จะขยายผลไปสู่การแก้ปัญหาทุพโภชนาการได้อย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต” …ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา