แลพังงา

30 มิถุนายน 2017
498   0

(ศรัณรัตน์)

ยึดหลักนำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์…โครงการที่น่าเป็นแบบอย่างจากบ้านใกล้เรือนเคียง “โครงการสายใยสัมพันธ์ ผู้ผลิต-ผู้บริโภค” ศรัณรัตน์ ศรีโรจน์สุธา คณะทำงานโครงการ กล่าวว่า การดำเนินโครงการสายใยสัมพันธ์ ผู้ผลิต-ผู้บริโภค ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เกิดจากการรวมตัวของ 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ร่วมกันคิดหาทางที่จะไปสู่แหล่งผลิตอาหารโดยตรง รวมตัวกันเป็นเครือข่าย สรรหาและตรวจสอบแหล่งผลิตที่ปลอดภัย เช่น กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มทำประมงพื้นบ้าน กลุ่มทำกะปิ กลุ่มทำเครื่องแกง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำสินค้ามาจำหน่ายให้แก่กลุ่มสมาชิก และค่อย ๆ ขยายกลุ่มออกไป ขณะเดียวกันผู้ผลิตก็มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตในราคาที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรม ท้ายที่สุดแล้วก็จะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นตลาดสีเขียว เพื่อสร้างสุขภาวะของทุกฝ่ายอย่ายั่งยืน …ศรัณรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปกติผู้คนในชุมชนเมืองทำอาหารกินเองมีน้อย ส่วนใหญ่ซื้อหาตามตลาด ทั้งที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วและยังไม่ได้ปรุง โดยไม่ทราบแหล่งที่มาหรือแหล่งผลิต อาจได้รับสารตกค้าง ยกตัวอย่างกะปิที่เราบริโภคกันอยู่ ผู้ผลิตที่เห็นแก่ได้บางราย บางทีเติมสีย้อมผ้าเข้าไปเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ เติมมันสำปะหลัง เติมแป้งให้ได้ปริมาณ เติมผงผงชูรส น้ำตาลทราย ซึ่งเราไม่มีทางรู้เลย …

(สถิต โกยกิจเจริญ เจ้าของแพปลา)

สถิต โกยกิจเจริญ เจ้าของแพปลา หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เครือข่ายแหล่งผลิตปลา กล่าวว่า ชาวประมงที่นี่เมื่อออกเรือก็จะนำปลามาส่งที่แพแห่งนี่ ปลาบางชนิดก็นำไปทำเป็นปลาแดดเดียวไร้ก้าง ใช้แรงงานในชุมชน ทุกกระบวนการผลิตจะไม่เจือสารพิษใด ๆ …

(กอหราด อีดเกิด กับคู่ชีวิต)

กอหราด อีดเกิด แกนนำชาวประมง กลุ่มอนุรักษ์แหลมฟ้าผ่า ชุมชนทรายทอง ต.แหลมสัก ได้รับใบรับรองมาตรฐานอาหารอินทรีย์ระดับชาติ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป กล่าวว่า พวกเรารวมกลุ่มกันกว่า 20 ครัวเรือน มีเป้าหมาย คือสัตว์น้ำที่จับได้จะต้องไม่มีสารพิษ เราได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป พวกเราต้องรักษามาตรฐานให้ได้ปีต่อปี เขารับรองเราทั้งภาพรวมและชนิดของปลาที่จับได้อีก 12 ชนิด ปลาที่เราจับได้จะถูกส่งขายตรงให้กลับเครือข่ายของเรา แล้วจะนำไปกระจายส่งต่อไปทั้งในจังหวัดพังงา กระบี่ สตูล ปัตตานี และในกรุงเทพฯ…ท้ายคอลัมน์ บอกเล่าเก้าสิบทุกเรื่องราวเข้ามาได้ทางข้อความ หมายเลข 081 538 0635 หรือ อีเมล์ siritripob@gmail.com…

เขยพังงา