ข่าวเศรษฐกิจ » ปตท.สผ.เริ่มกลับมาผลิตแหล่ง S1 พื้นที่ ส.ป.ก.ิ

ปตท.สผ.เริ่มกลับมาผลิตแหล่ง S1 พื้นที่ ส.ป.ก.ิ

27 มิถุนายน 2017
198   0


ปตท.สผ.เริ่มกลับมาผลิตปิโตรเลียมแหล่ง S1 ในพื้นที่ ส.ป.ก. หลัง คสช.ใช้ ม.44 สั่งแก้ปัญหา

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคาสั่งเรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรรมและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ได้ให้อานาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) มีอานาจพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มา เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อดำเนินกิจการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไปพลางก่อนหรือจนกว่า คปก.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

นายสมพร กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มดำเนินการเพื่อผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก.ทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 การหยุดผลิตปิโตรเลียมชั่วคราวเป็นเวลา 23 วัน (3 – 25 มิ.ย.) นั้น ส่งผลให้ปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยลดลงประมาณ 15,000 บาร์เรลต่อวัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ลดลงประมาณ 130 ตันต่อวัน และก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.4 ของปริมาณการขายคาดการณ์เฉลี่ยทั้งปี 2560 ของบริษัทที่ประมาณ 300,000 – 310,000 บาร์เรลต่อวัน